Algemeen
1. Say4You B.V. handelt onder de naam "Tariefcoach" en is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 60323000 en statutair gevestigd te Rotterdam, die zich ten doel stelt te bemiddelen tussen aanbieders van producten en/of diensten en volmachtgevers.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Volmachtgever en Tariefcoach.
3. Elke partij, waaronder begrepen rechtspersonen, die een volmacht middels het daartoe bestemde formulier heeft verleend aan Tariefcoach om namens hem/haar te bemiddelen, wordt in deze Algemene Voorwaarden als "Volmachtgever" aangeduid.
4. Elke aanbieder van producten en/of diensten, waaronder begrepen energieaanbieders, telecomaanbieders en soortgelijke aanbieders van diensten, worden in deze Algemene Voorwaarden als "Aanbieder" aangeduid.
Handelwijze
5. Tariefcoach bemiddelt met uitdrukkelijke goedkeuring van Volmachtgever tussen de Aanbieder en Volmachtgever. Volmachtgever stemt met zijn volmachtverlening uitdrukkelijk in met de bevoegdheid van Tariefcoach om namens hem/haar een overeenkomst te sluiten met een Aanbieder. Overeenkomstig 3:60 jo. 3:66 BW zal Tariefcoach geen partij zijn bij de gesloten overeenkomst.
6. Een volmacht is geldig voor één overeenkomst tussen Volmachtverlener en de Aanbieder. Het vorenstaande houdt in dat de volmacht komt te vervallen direct nadat tussen Volmachtverlener en Aanbieder een overeenkomst tot stand is gekomen waarin Tariefcoach heeft bemiddeld.
7. Een door Volmachtverlener verleende volmacht kan slechts per aangetekende brief en binnen 2 werkdagen bij Tariefcoach worden ingetrokken. Deze onverwijlde mededeling is noodzakelijk nu Tariefcoach enkele dagen na de Volmachtverlening een overeenkomst gesloten kan hebben tussen de Volmachtverlener en de Aanbieder.
8. Gelet op artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden alsmede gelet op de duur van de volmacht, kan een volmacht niet worden ingetrokken door de Volmachtverlener wanneer Tariefcoach reeds uit hoofde van de volmacht een overeenkomst heeft gesloten tussen de Volmachtgever en een Aanbieder. Het vorenstaande geldt ook wanneer de aangetekende brief strekkende tot intrekking van de volmachtverlening werd verzonden voordat de overeenkomst tot stand kwam, maar bij Tariefcoach aangekomen is nadat de overeenkomst tot stand kwam.
Aansprakelijkheid
9. Wanneer de Aanbieder de tussen Aanbieder en Volmachtgever gesloten overeenkomst niet of niet goed nakomt, is aansprakelijkheid van Tariefcoach uitgesloten. Immers, Tariefcoach heeft geen invloed op correcte nakoming van de overeenkomst waarin zij heeft bemiddeld.
10.Wanneer de Volmachtgever de tussen Aanbieder en Volmachtgever gesloten overeenkomst niet of niet goed nakomt, is aansprakelijkheid van Tariefcoach uitgesloten. Volmachtgever kan Tariefcoach derhalve niet aansprakelijk stellen voor geleden schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins uit hoofde van de overeenkomst of de tot stand gekomen rechtsverhouding.
11. Iedere andere aansprakelijkheid van Tariefcoach is, na vaststelling daarvan in rechte, beperkt tot een bedrag van €250,-- per volmacht.
Overige bepalingen
12. Indien dit nodig is om juiste uitvoering te kunnen geven aan de aan Tariefcoach verleende volmacht, zal Tariefcoach gegevens van de Volmachtverlener, waaronder begrepen de gegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, delen met derden. Met het verlenen van een volmacht en het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden stemt Volmachtverlener expliciet in met het delen van zijn/haar gegevens als voornoemd. Het delen van de gegevens van Volmachtverlener met derden kan ook geschieden in het kader van de (periodieke) afschrijvingen van de rekeningnummer(s) van Volmachtverlener.
13. Aansluitend op het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden behoudt Tariefcoach zich het recht voor om afschrijvingen van het rekeningnummer van Volmachtverlener te laten doen door een derde partij. In overeenstemming met het hiervoor bepaalde heeft Tariefcoach van Volmachtverlener de toestemming om alle noodzakelijke gegevens met die derde te delen.
14. Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Tariefcoach verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Tariefcoach zijn betrokken.
15. De verhouding tussen een Volmachtgever en Tariefcoach wordt beheerst door het Nederlandse recht.
16. Alleen de rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de Volmachtgever en Tariefcoach kennis te nemen.
Onze algemene voorwaarden zijn te downloaden via deze link